Integral

Nedoločeni integral

Nedoločeni integral je operacija, ki deluje obratno kot odvajanje. To pomeni, da je nedoločeni integral funkcije f enak tisti funkciji F, katere odvod je enak dani funkciji f. Nedoločeni integral funkcije f označimo∫ f (xdx. Torej velja:
∫ f (xdx = F (x)    ⇔    F ‘(x) = f (x)

Funkcijo F, ki jo dobimo kot rezultat integriranja, imenujemo primitivna funkcija.
Ker je odvod konstanete enak 0, lahko primitivni funkciji prištejemo poljubno konstanto, pa bo njen odvod še vedno enak f (x).
To pomeni, da je rezultat nedoločenega integrala določen samo do aditivne konstante natančno. Zato tudi v zapisu rezultata običajno dodamo člen +C, torej:
∫ f (xdx = F (x) + C

Osnovna pravila integriranja
∫ A f (xdx = A ∫ f (xdx
∫ (f (x) + g(x)) dx = ∫ f (xdx + ∫ g(xdx
∫ xn dx =  x^(n+1)/(n+1)    (za vsak n ∈ Rn ≠ −1)
∫ 1/x dx =  ln |x| + C

∫ sin x dx =  − cos x + C
∫ cos x dx =  sin x + C
∫ tg x dx =  − ln |cos x| + C
∫ ctg x dx =  ln |sin x| + C
∫ 1/cos2 x dx =  tg x + C
∫ 1/sin2 x dx =  − ctg x + C

∫ ex dx =  ex + C
∫ 1/(x2+1) dx =  arc tg x + C

Določeni integral

Imejmo funkcijo f, ki je na intervalu [ab] nenegativna. Izračunati želimo ploščino lika, ki ga omejuje graf funkcije f skupaj z abscisno osjo in z navpičnima premicama x = a in x = b.

Določeni integral

Izkaže se, da je ploščina tega lika enaka S = F (b) − F (a), pri čemer je funkcija F enaka nedoločenemu integralu dane funkcije f.
Zato se odločimo, da definiramo določeni integral funkcije f na intervalu [ab] z Newton-Leibnizevo formulo:

Newton-Leibniz

Če je funkcija f na intervalu [ab] pozitivna ali enaka 0, je vrednost določenega integrala enaka ploščini lika, ki ga na tem intervalu omejujeta graf funkcije f in abscisna os.
Če je funkcija na tem intervalu negativna, je rezultat določenega integrala enak nasprotni vrednosti ploščine ustreznega lika.

Z določenim integralom lahko izračunamo tudi ploščino lika, ki ga omejujeta grafa dveh funkcij:

Lik med dvema krivuljama