Kazalo simbolov

simbol uporaba pomen
Izjave
A ∧ B A in hkrati B (konjunkcija izjav A in B)
A ∨ B A ali B (disjunkcija izjav A in B)
¬ ¬ A ne A (negacija izjave A)
A ⇒ B iz A sledi B (implikacija izjav A in B)
A ⇔ B A je ekvivalentno B (ekvivalenca izjav A in B)
x za vsak x (kvantifikator “vsak”)
x obstaja x (kvantifikator “obstaja” oziroma “eksistira”)
Množice
a ∈ M je element (element a pripada množici M)
a  M ni element (element a ne pripada množici M)
Ø    { } Ø    { } prazna množica
A ∩ B A presek B (presek množic A in B)
A ∪ B A unija B (unija množic A in B)
−    \ A − B    A \ B A brez B (razlika množic A in B)
‘    C    C A‘    AC    CA komplement množice A
u u univerzalna množica (univerzum pogovora)
m m(A) moč množice A (število elementov množice A)
⊂    ⊆ A ⊂ B    A ⊆ B podmnožica (A je podmnožica množice B)
P A potenčna množica množice A
× A × B kartezični produkt množic A in B
Številske množice
množica naravnih števil
0 0 množica naravnih števil vključno z 0
množica celih števil
množica negativnih celih števil
+ + množica pozitivnih celih števil
množica racionalnih števil
množica negativnih racionalnih števil
+ + množica pozitivnih racionalnih števil
množica realnih števil
množica negativnih realnih števil
+ + množica pozitivnih realnih števil
0 0 množica negativnih realnih števil vključno z 0
0+ 0+ množica pozitivnih realnih števil vključno z 0
[  ,    ] [ab] zaprti interval od a do b
(  ,    ) (ab) odprti interval od a do b
[  ,    ) [ab) polodprti interval od a do b
(  ,    ] (ab] polodprti interval od a do b
neskončno (meja intervala je v neskončnosti)
minus neskončno (meja intervala je v minus neskončnosti)
množica kompleksnih števil
i i imaginarna enota
Računanje s števili
+ a + b seštevanje (v množici naravnihcelihracionalnihrealnihkompleksnih števil)
a − b odštevanje (v množici celihracionalnihrealnihkompleksnih števil)
a ∙ b    a b množenje (v množici naravnihcelihracionalnihrealnihkompleksnih števil)
:   / a : b    a / b deljenje (v množici racionalnihrealnihkompleksnih števil)
: a : b razmerje (a proti b)
ulomek (a ulomljeno z b)
% p% procent (odstotek)
p promil
|   | |a| absolutna vrednost (v množici realnihkompleksnih števil)
konjugirana vrednost kompleksnega števila
Relacije med števili
| a | b deljivost (a deli b)
< a < b urejenost po velikosti (a je manjši od b)
> a > b urejenost po velikosti (a je večji od b)
a ≤ b urejenost po velikosti (a je manjši ali enak b)
a ≥ b urejenost po velikosti (a je večji ali enak b)
Funkcije in koordinatni sistem
A(x0y0) točka A podana s koordinatama (v ravnini)
A(x0y0z0) točka A podana s koordinatami (v prostoru)
f :  A → B funkcija f preslikuje iz množice A v množico B
D Df definicijsko območje funkcije f
Z Zf zaloga vrednosti funkcije f
f ○ g kompozitum funkcij f in g   (f od g)
f −1 inverzna funkcija
an potenca (a na potenco n)
koren (n-ti koren iz števila a)
e e Eulerjevo število e = 2.71828…
loga loga x logaritem števila x pri osnovi a
log log x desetiški logaritem števila x
ln ln x naravni logaritem števila x (logaritem pri osnovi e)
sin sin x sinus kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
cos cos x kosinus kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
tg tg x tangens kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
tan tan x tangens kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
ctg ctg x kotangens kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
cot cot x kotangens kota x v enotski krožniciv pravokotnem trikotniku
sec sec x sekans kota x v pravokotnem trikotniku
csc csc x kosekans kota x v pravokotnem trikotniku
arc sin arc sin x arkus sinus števila x
arcsin arcsin x arkus sinus števila x
arc cos arc cos x arkus kosinus števila x
arccos arccos x arkus kosinus števila x
arc tg arc tg x arkus tangens števila x
arctan arctan x arkus tangens števila x
arc ctg arc ctg x arkus kotangens števila x
arccot arccot x arkus kotangens števila x
sin−1 x, cos−1 x, … glej poglavje: Trigonometrijske funkcije
Geometrija
|| p || q vzporednost (premici p in q sta vzporedni)
p ⊥ q pravi kot/pravokotnost (premici p in q sta pravokotni)
|   | |AB| razdalja med točkama A in B (v koordinatah v ravniniv prostoru)
AB razdalja med točkama A in B (v koordinatah v ravniniv prostoru)
d d(AB) razdalja med točkama A in B (v koordinatah v ravniniv prostoru)
M1  M2 skladnost (množici M1 in M2 sta skladni)
~ M1 ~ M2 podobnost (množici M1 in M2 sta podobni)
usmerjena daljica od točke A do točke B
vektor
Zaporedja, odvod, integral
an n-ti člen zaporedja
sn vsota prvih n členov zaporedja
limita zaporedja
limita funkcije
f ‘(x) odvod funkcije
∫ f (xdx nedoločeni integral funkcije
določeni integral funkcije
Kombinatorika, verjetnost, statistika
Pn permutacije brez ponavljanja
Pnk permutacije s ponavljanjem
Vnr variacije brez ponavljanja
(p)Vnr variacije s ponavljanjem
Cnr kombinacije brez ponavljanja
(p)Cnr kombinacije s ponavljanjem
! n! n faktoriela (n fakulteta)
binomski simbol (n nad r)
P(A) verjetnost dogodka A