Abecedno kazalo

Glej črko:   A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž   simbol

Iskanje:

A

X

Y

Abscisa (v prostoru)
Abscisa (v ravnini)
Absolutna vrednost kompleksnega števila
Absolutna vrednost realnega števila
– grafi z absolutno vrednostjo
Adicijski izreki (kotne funkcije)
Ali (logična operacija)
Aplikata
Aritmetična sredina dveh števil
Aritmetično zaporedje
Arkus funkcije
Asimptota funkcije

B

X

Y

Baza vektorjev
Bijektivnost
Bisekcija

C

X

Y

Cela števila
Ciklometrične funkcije

Č

X

Y

Člen zaporedja

D

X

Y

Daljica
Decimalni zapis racionalnega števila
Definicijsko območje funkcije
Delež
Delitelj
– največji skupni delitelj
Deljenje z ostankom (v množici naravnih števil)
– v množici polinomov
Deljivost naravnih in celih števil
Delna vsota zaporedja
Deltoid
Determinanta
Diagonala
Diameter
Dilatacija (središčni razteg)
Dimenzija
Disjunkcija izjav
Disjunktni množici
Diskriminanta kvadratne enačbe
Diskriminanta kvadratne funkcije
Disperzija
Divergenca zaporedja
Dogodek
Določeni integral
Dopolnilni poltrak

E

X

Y

Eksistira (logični znak)
Eksplicitna oblika enačbe premice
Eksponentna funkcija
Ekstrem funkcije
– z odvodom
Ekvivalenca (logična operacija)
Element množice
– število elementov množice
Elipsa
Enačba
Enačba funkcije
Enačba premice
Enakovrednost enačb
Enakovrednost izjav
Enakovrednost neenačb
Evklidova izreka
Evklidov algoritem

F

X

Y

Faktorizacija izrazov
– faktorizacija kotnih funkcij
Frekvenca
Frekvenčni kolač
Frekvenčni poligon
Funkcija (splošno)
Funkcijska enačba
Funkcijski predpis

G

X

Y

Gaußova ravnina
Gaußov izrek
Geometrijska sredina dveh števil
Geometrijska telesa
Geometrijska vrsta
Geometrijsko zaporedje
Gorišče
Gostiščnica (modus)
Graf funkcije
– risanje grafov funkcij (splošno)

H

X

Y

Hiperbola
Histogram
Homotetija (središčni razteg)

I

X

Y

Imaginarna enota
Imaginarna os
Imaginarno število
Imenovalec
Implicitna oblika enačbe premice
Implikacija izjav
Indukcija
In hkrati (logična operacija)
Injektivnost
Integral
Interval
Inverzna funkcija
– graf inverzne funkcije
Iracionalna števila
Iteracija (numerična metoda)
Izid (verjetnostnega poskusa)
Izjave
Izrazi

J

X

Y

K

X

Y

Kartezična ravnina
Kartezični produkt množic
Koeficient podobnosti
Kombinacije – kombinatorika
Kombinacije vektorjev
Kompleksna števila
Kompleksna ravnina
Komplement množice
Kompozitum funkcij
– graf kompozituma funkcij
Konjugirana vrednost kompleksnega števila
Konjunkcija izjav
Konkavna množica
Konveksna množica
Konvergenca zaporedja
Koordinata (v prostoru)
Koordinata (v ravnini)
Koordinate vektorjev
Koordinatni sistem v prostoru
Koordinatni sistem v ravnini
Koren
Korenska funkcija
Kosinus
– v pravokotnem trikotniku
Kosinusni izrek
Kotangens
– v pravokotnem trikotniku
Kot (geometrijske lastnosti)
Kot (notranji, zunanji kot večkotnika)
Kot med grafoma dveh linearnih funkcij
Kot (razširitev pojma kot)
Kot v polkrogu (Talesov izrek)
Kotne funkcije
– v pravokotnem trikotniku
Krajevni vektor
Krajšanje
Krivulje drugega reda
Krog
Krogla
Krožne funkcije
Krožnica (enačba)
Krožnica (geometrijske lastnosti)
Krožni diagram
Krožni lok
Kvadrant
Kvadrat
Kvadratna enačba
Kvadratna funkcija
Kvadratna neenačba
Kvantifikator
Kvartil
– kvartilni diagram
– kvartilni razmik

L

X

Y

Lastnosti funkcij (splošno)
Liha funkcija
Linearna enačba
Linearna funkcija
Linearna kombinacija vektorjev
Linearna neenačba
Limita funkcije
Limita zaporedja
Linearna odvisnost vektorjev
Logaritem
Logaritemska funkcija
Lok

M

x

y

Matematični izrazi
Maksimum funkcije
– z odvodom
Medčetrtinski razmik (kvartilni razmik)
Mediana
Mimobežnica krožnice
Minimum funkcije
– z odvodom
Množica
Moč množice
Modus
Monotona funkcija

N

X

Y

Naklonski kot premice
Naraščanje funkcije
Naraščanje zaporedja
Naravna števila
Naravni logaritem
Nasprotni dogodek
Nedoločeni integral
Neenačba
Negacija izjave
Ne (logična operacija)
Neodvisnost vektorjev
Nerazcepno število
Neskončni interval
Newton-Leibnizeva formula
Newtonova metoda (tangentna metoda)
Ničla funkcije
n-kotnik
n-ti koren
Numerične metode

O

X

Y

Obodni kot
Obratna vrednost (ulomka)
Obseg
Obstaja (logični znak)
Odprti interval
Odsekovna oblika enačbe premice
Odvisnost vektorjev
Odvod funkcije
Oglišče (večkotnika)
Okolica realnega števila
Okrajšan ulomek
Omejenost funkcije
Omejenost zaporedja
Ordinata (v prostoru)
Ordinata (v ravnini)
Orientacija daljice
Orientacija trikotnika
Ortonormirana baza
Osnovni izrek algebre polinomov
Osnovni izrek kombinatorike
Osnovni izrek o deljenju naravnih števil
Osnovni izrek o deljenju polinomov
Ostanek (pri deljenju naravnih števil)
Ostri kot

P

X

Y

Padanje funkcije
Padanje zaporedja
Parabola
Paralelogram
Permutacije
Piramida
Pitagorov izrek
Plašč (telesa)
Ploskev (osnovna, stranska ploskev telesa)
Ploščina
– ploščina in določeni integral
– ploščina trikotnika v koordinatah
Podmnožica
Podobnost
Pol funkcije
Polieder
Polinom
Polmer
Poltrak
Populacija
Poskus (verjetnost)
Potenca (s celim eksponentom)
Potenca (z necelim eksponentom)
Potenčna funkcija
Potenčna množica
Povečanje za p%
Povprečje
Površina
Prafaktorizacija
Praštevilo
Pravi kot
Pravilnost izjave
– vedno pravilna izjava
Pravilnostna tabela
Pravilo produkta
Pravilo vsote
Pravokotnik
Pravokotni trikotnik
Pravokotnost, – pogoj
Prazna množica
Premer
Premica
– enačba premice
Premik grafa funkcije
Premik (togi p.)
Premik (vzporedni p.)
Presek dogodkov
Presek množic
Prevoj (vodoravni)
Primitivna funkcija
Princip popolne indukcije
Prizma
Procent
Promil
Prostornina

R

X

Y

Racionalna funkcija
Racionalna števila
Računski zakoni (za cela števila)
Računski zakoni (za naravna števila)
Računski zakoni (za racionalna števila)
Računski zakoni (za realna števila)
Rastoča funkcija
Razcepljanje izrazov
Razcep na prafaktorje
Razcepno število
Razčlenjevanje izrazov
– razčlenjevanje kotnih funkcij
Razdalja (geometrijske lastnosti)
Razdalja v koordinatah (v prostoru)
Razdalja v koordinatah (v ravnini)
Razlika množic
Razmerje
Razsežnost
Razstavljanje izrazov
Razširjanje ulomka
Razteg grafa funkcije
Razteg (središčni r.)
Realna funkcija
Realna os
– v kompleksni ravnini
Realna števila
Rešitev enačbe
Rešitev neenačbe
Rob (osnovni, stranski rob telesa)
Romb
Rotacija

S

X

Y

Segmentna oblika enačbe premice
Sekanta
Sestavljeno število
Simetrala daljice, kota, …
– v trikotniku
Simetrija
Sinus
– v pravokotnem trikotniku
Sinusni izrek
Sistem enačb
– sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama
Sistem neenačb
Skalarni produkt
Skladnost
– principi skladnosti kotov
– principi skladnosti trikotnikov
Skupni delitelj
Skupni imenovalec
Skupni večkratnik
Sledi (logična operacija)
Smerni koeficient linearne funkcije
Soda funkcija
Sokot
Somernost, somernica
Spodnja meja funkcije
Središče krivulje drugega reda
Središče kroga
– središče trikotniku očrtanega/včrtanega kroga
Središčnica (mediana)
Središčni kot
Središčni razteg
Stacionarna točka
Standardna deviacija
Standardna ortonormirana baza
Standardni koordinatni sistem
Standardni odklon
Statistika
Stekališče zaporedja
Stopinje (merjenje kotov)
Stožec
Stranica (večkotnika)
Surjektivnost

Š

X

Y

Širjenje ulomka
Škatla z brki
Števec
Številska os
Štirikotnik

T

X

Y

Tabela funkcije
Talesov izrek o kotu v polkrogu
Tangens
– v pravokotnem trikotniku
Tangenta krožnice
Tangenta na graf funkcije
Tangentna metoda
Tavtologija
Telesa
Teme kvadratne funkcije
Tetiva
Težišče trikotnika
Težiščnica trikotnika
Togi premiki
Topi kot
Trapez
Trigonometrijske funkcije
– v pravokotnem trikotniku
Trikotnik
Tuji množici
Tuji števili

U

X

Y

Ulomek
Unija dogodkov
Unija množic
Univerzalna množica
Urejenost realnih števil (po velikosti)
Urejen par elementov
Usmeritev (daljice)
Usmerjena daljica

V

X

Y

Valj
Variacije
Variacijski razmik
Varianca
Večkotnik (splošno)
Večkratnik
– najmanjši skupni večkratnik
Vektor
Verjetnost
Viètovi formuli za ničli kvadratne funkcije
Viètovo pravilo za razcep tričlenika
Višina telesa
Višina trikotnika
Višinska točka trikotnika
Višinski izrek
Vodnica
Vodoravni prevoj
Volumen
Vrednost izjave
Vsak (logični znak)
Vsota dogodkov
Vsota končne vrste
Vsota prvih n členov zaporedja
Vzorec
Vzporedni premik
Vzporednost
– pogoj vzporednosti

Z

X

Y

Zaloga vrednosti funkcije
Zaokrožanje
Zaporedje
Zaprti interval
Zasuk
Zgornja meja funkcije
Zmanjšanje za p%
Značilne točke trikotnika
Zrcaljenje
Zveznost funkcije

Ž

X

Y