Korenska funkcija

Funkcijo n-ti koren (za n ∈ Nn > 1) definiramo kot inverz potenčne funkcije f (x) = xn:
n-ti koren iz a je tisto število x, za katero velja, da je xn = a, torej:
n-ti koren = x   ⇔   xn = a

Pri tem moramo ločiti dva primera:

 • Če je n liho število, je potenčna funkcija f (x) = xn bijektivna funkcija f :  R → R, zato inverzna funkcija res obstaja. To pomeni, da za vsak a ∈ R obstaja točno eno realno število x, ki ustreza enačbi xn = a.

  Če je n liho število, lahko torej n-ti koren izračunamo za poljuben a ∈ R.

 • Če je n sodo število, pa potenčna funkcija f (x) = xn ni bijektivna funkcija f :  R → R.
  Inverzno funkcijo lahko dobimo samo, če se omejimo na nenegativna števila. Vidimo namreč, da je enačba xn = a rešljiva samo, če je a nenegativno realno število. Če je a pozitiven, ima enačba celo dve realni rešitvi, ki se razlikujeta samo za predznak. Po dogovoru za rezultat n-tega korena izberemo nenegativno rešitev te enačbe.

  Če je n sodo število, lahko torej n-ti koren izračunamo samo za nenegativen a ∈ R in tudi rezultat je nenegativno število.

Grafi korenskih funkcij

Korenska funkcija je vsaka funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo oblike f (x) = n-ti koren   (kjer je n ∈ Nn > 1).
Opomba: Za n = 2 korenski eksponent tudi izpuščamo (f (x) = kvadratni koren).

Kot smo že zapisali, ločimo dve vrsti korenskih funkcij:

 • Korenske funkcije z lihim korenskim eksponentom:

  Korenske funkcije

  Vsaka funkcija iz te skupine ima naslednje lastnosti:
  – Df = R,
  – Zf = R,
  – narašča povsod,
  – v okolici koordinatnega izhodišča je graf funkcije navpičen.

 • Korenske funkcije s sodim korenskim eksponentom:

  Korenske funkcije

  Vsaka funkcija iz te skupine ima naslednje lastnosti:
  – Df = [0, neskončno),
  – Zf = [0, neskončno),
  – narašča povsod, kjer je definirana,
  – v okolici koordinatnega izhodišča je graf funkcije navpičen.

  (Za podrobnejšo razlago lastnosti glej poglavji Funkcije in Lastnosti funkcij.)

Potence z necelimi eksponenti

Potence z racionalnimi eksponenti definiramo z naslednjima praviloma:
Potence z necelimi eksponenti

Pri korenskih funkcijah ponavadi privzameno, da je korenski eksponent n naravno število večje od 1, po zgoraj zapisanih pravilih pa lahko definiramo tudi korenske funkcije z drugimi eksponenti.

V praksi lahko korenske funkcije vedno preoblikujemo v potence z necelimi eksponenti, zato tudi ne izpeljujemo posebnih pravil za računanje s koreni. Pravila za računanje s potencami, ki smo jih zapisali pri potenčni funkciji, namreč veljajo tudi za potence z necelimi eksponenti.